7%

جنبش آرزوها
  • 60,000,000 ریالمبلغ مورد نیاز
  • 3,860,000 ریالمبلغ حمایت شده

25%

تامین آب آشامیدنی شیرین برای بلوچستان عزیز
  • 50,000,000 ریالمبلغ مورد نیاز
  • 12,490,000 ریالمبلغ حمایت شده

1%

طرح ساماندهی هوتگ ها و تامین آب در استان سیستان و بلوچستان
  • 174,000,000 ریالمبلغ مورد نیاز
  • 900,000 ریالمبلغ حمایت شده